Lajme

MPB: Janë marrë 24 automjete të parregulluara teknike

Sipas nenit 344 të Ligjit për siguri  në komunikacionin e rrugëve,  i cili hyri në fuqi  më 26 dhjetor të vitit të kaluar,  nëpunësit policor kanë autorizim  të marrin automjete  të cilat janë me parregullsi teknike që marrin pjesë në komunikacion, ndërsa vlera e librezës së automjetit  u është skaduar  më shumë se gjashtë muaj, gjegjësisht  janë të paregjistruara, informon MPB.

Nga hyrja në fuqi e kësaj dispozite,  deri sot, nga MPB,  sqarojnë se janë marrë 24 automjete (SPB Shkup-një, SPB Tetovë-tetë, SPB Strumicë-19, SPB Shtip-pesë).

Sipas nenit 344 të LSKRR, nëpunësi policor do ta përjashtojë nga komunikacioni automjetin  i cili nuk është i regjistruar,  për të cilin nuk është vazhduar afati i vlerës të librezës së automjetit, për të cilën është vërtetuar  parregullsi teknike  ose i cili nuk ka  targa të përshkruara.

“Nëpunësi policor mund të përjashtojë automjet nga komunikacioni  dhe përkohësisht ta marrë automjetin deri në vërtetimin e parregullsisë teknike, por jo më gjatë se  tre ditë pune. Nëse vërtetohet parregullsia teknike e automjetit,  e cila shkakton zhurmë të madhe ose në rast kur libreza e automjetit është me afat të skaduar  prej gjashtë  ose më shumë muajve,  automjeti merret në kohëzgjatje prej 90 ditëve. Nëpunësi policor i cili e ka larguar  automjetin nga qarkullimi i shoferit në vendin e ngjarjes, përkohësisht  do t’i merret  patentë shoferi ose targat”, informon MPB.

Në kumtesë potencohet se  Ministria e Punëve të Brendshme, nëpunësi policor i së cilës përkohësisht e ka marrë patentë shoferin  ose targat sipas dispozitave të këtij neni,  obligohet shoferit t’ia kthejë  patentë shoferin ose targat sapo t’i mbarojë  arsyer për shkak të të cilave  ia ka marrë. Në afat prej 72 orëve  nga momenti i marrjes,  patentë shoferi  ose targat dorëzohen në  vendin ku automjeti udhëhiqet në evidentim.

“Nëpunësi policor i cili përkohësisht   merr patentë shoferi ose targa, obligohet për atë vozitësit t’i japë vërtetim, i cili përmban emër dhe selinë e organit që e ka dhënë patentë shoferin,  emri dhe mbiemri i pronarit,  gjegjësisht bartësi  i të drejtës së shfrytëzimit të automjetit  dhe adresa e tij,  emri dhe mbiemri i vozitësit dhe  adresa e tij, arsyeja e marrjes,  lloji dhe  numri regjistrues i automjetit, data, koha, rruga dhe vendi i marrjes, mënyra dhe koha e kthimit të patentë shoferit dhe vula e nënshkrimi i nëpunësit policor. Nëse vozitëse nuk i merr  patentë shoferin  ose targat e marrura në afat prej  tre ditëve  nga dita e marrjes së tyre,  ndërsa patentë shoferi dhe targat  nuk udhëhiqen  në evidentimin  në vendin e marrjes, të njëjtat  do t’i dorëzohehen në vendin  ku udhëhiqet automjeti në evidentim”, citohet në kumtesën e MPB-së.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button